URAN Association

Administrative bodies

Board of the Association (approved by General Assembly 21.04.2016)

1.

Y. I. Yakimenko
Head of the Board

2.

E. Y. Rubin
Deputy Head of the Board

3. G. S. Khrypunov

4.

Y. V. Boyko

. ..

5.

D. V. Fedasyuk

6.

A. A. Aziukovskyi

7.

V. A. Kaptur

' . ..

8.

Y. O. Bashkov

()

9.

V. V. Klobukov

10.

V. I. Timofeyev
Secretary of the Board

Inspection Committee (approved by General Assembly 21.04.2016)

1.

M. M. Klymash
Head of the Committee

2.

T. V. Babenko

Directorate

1. V. G. Galagan Executive Director of URAN Association and Director of Subsidiary URAN NOC
2. V. V. Shkarupin Director of Charitable organization URAN Foundation
3. M. R. Dombrougov Director of Charitable organization EVERUM Foundation
4. D. V. Solovianenko Director of URAN Publishing Service Ltd. and EVERUM Ltd.

Technical Committee

1.

V. G. Galagan

Head of the Technical Committee

2.

V. V. Shkarupin

Head of International relations department

3.

V. P. Shchetinin

4.

N. T. Zadorozhna

5.

M. V. Malahov

6.

G. V. Kuznetsov

7.

O. G. Bednyak

8.

A. G. Snitko

'

9.

Y. S. Bonevich

" -"